Projekti > Tarveanalyysi

TARVEANALYYSI

Tulokset | Kyselylomake 1 | Lyhennetty kyselylomake 1 | Kyselylomake 2

Sekä EUROMOBIL 1 että EUROMOBIL 2 ohjelmat on kehitetty tarveanaalyysin pohjalta, joka toteutettiin kummankin projektin alussa yhdeksässä projektiin osallistuvassa maassa (EUROMOBIL 1, 2000-2001 > kyselylomake 1, lyhennetty kyselylomake 1: Iso-Britannia, Saksa, Suomi ja Unkari; EUROMOBIL 2, 2005-2006 > kyselylomake 2: Portugali, Puola, Ranska, Romania ja Tsekin tasavalta).

Projektin alussa kartoitettiin ja analysoittiin kohderyhmien tarpeita ohjelmasisältöjen suunnittelua varten. Vaihto-opiskelijoille jaetun kyselylomakkeen avulla selviteltiin mm. opiskelijoiden kielitaitoa kohdemaahan saapuessa, vaikutelmia kohdemaasta, koti- ja kohdemaan eroja opiskelutavoissa sekä sanoja ja fraaseja, jotka olisi hyvä osata isäntämaan kielellä.

Ensimmäisessä vaiheessa kyselylomakkeita ja -kierroksia oli useita. Lomaketta kehiteltiin, jotta saataisiin entistä tarkempaa tietoa opiskelijoiden tarpeista (ks. tarveanalyysin historiaa).

Tarveanalyysin historiaa

Kyselylomakkeen pilottiversiota kehitettiin aluksi suomeksi, saksaksi ja englanniksi ja sitä testattiin ensin Suomessa. Tämän jälkeen lomaketta muokattiin projektin osallistujamaiden erityispiirteitä silmällä pitäen. Niinpä Saksassa (Jena), Suomessa (Jyväskylä) ja Unkarissa (Pécs) käytettiin ensimmäisenä projektivuonna hieman erilaisia kyselylomakkeita. Jenan kyselytulosten perusteella Saksan lomakkeeseen tehtiin vielä pieniä muutoksia, ja uusi kysely suoritettiin keväällä 2001 Dresdenissä. Näitä ensimmäisten, perusteellisten analyysien tuloksia käytettiin EUROMOBILin raakaversion kehittelyn pohjana (tasot: alkeistaso vai jatkotaso; rakenne: moduulit ja opiskelutilanteet).

Tarpeiden täsmentämiseksi ja tarkemman konseptin kehittämiseksi alkuperäistä kyselylomaketta lyhennettiin huomattavasti. Lyhennettyä kyselylomaketta käytettiin Saksassa, Iso-Britanniassa, Unkarissa ja Suomessa toisena projektivuotena. Suomessa opiskelijat saivat valita, täyttivätkö he kyselyn suomeksi, englanniksi vai saksaksi. Tämän kyselyn tuloksia hyödynnettiin varsinkin kielikurssin aktiviteettien laadinnassa sekä Hyvä tietää -osion sisältöjen suunnittelussa.

Iso-Britanniassa, josta tuli projektipartneri vasta toisena vuotena, otettiin ohjelman pohjaksi Saksan ohjelman konsepti, eli kohderyhmä (jatkotason opiskelijat) ja perusrakenne (moduulit ja opiskelutilanteet) ovat samat kuin Saksan ohjelmassa. Iso-Britanniassa käytettiin ainoastaan lyhennettyä kyselylomaketta 1. Kyselylomakkeissa käytetyt eri värit pyrkivät havainnollistamaan maakohtaisia eroja ja kyselyn kehitysvaiheita.

EUROMOBIL 1

Ajankohta Kyselylomake Toteutus
helmikuu 2000 pilottiversio pilottikysely Suomessa (Jyväskylän yo)
kevät 2000 kyselylomake 1 : maakohtaisten erityispiirteiden huomioiminen tarveanalyysi Saksassa (Jenan yo), Suomessa (Jyväskylän yo) ja Unkarissa (Pécsin yo)
kevät 2001

Saksaa varten työstetty kyselylomake 1

lyhennetty kyselylomake 1

tarveanalyysi Saksassa (Dresdenin teknillinen yo)

Iso-Britanniassa (Bristolin yo)

syksy/talvi 2001 lyhennetty kyselylomake 1 täydentävä kysely Saksassa (FU Berlin), Unkarissa (Pécsin yo) ja Suomessa (Jyväskylän yo ja Joensuun yo/Savonlinna)

Toisessa EUROMOBIL projektissa hyödynnettiin vain pienin muutoksin ensimmäisen vaiheen pidempää kyselylomaketta. Muutokset kyselylomakkeeseen tehtiin kollektiivisesti kuuden EUROMOBIL 2 osapuolen, Tsekin tasavallan, Ranskan, Puolan, Portugalin ja Romanian sekä Suomen, ensimmäisen projektin koordnaattorin, toimesta. (Suomen läsnäolo toisessa projektissa oli tärkeää, jotta voitaisiin taata tavoitteiden ja suunnittelun jatkuvuus ja yhtenäisyys sekä hyödyntää EUROMOBIL 1:n aikana hankittua asiantuntemusta.) EUROMOBIL 2:n tarveanalyysiä varten tuotettiin yksi yhteinen kyselylomake, joka erosi jossain määrin rakenteeltaan EUROMOBIL 1:n kyselylomakkeesta: kysymysten lukumäärää sekä järjestystä muokattiin osittain kunkin osion sisällä, jotta vastaajien olisi helpompi vastata kyselyyn.

Kyselylomake, joka kehitettiin englanniksi, käännettiin myös ranskaksi ja romaniaksi. Tarveanalyysi suoritettiin Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Romaniassa ja Tšekissä joulukuun 2005 ja tammikuun 2006 välisenä aikana. Tsekissä toteutettiin toinen tiedonkeruukierros keväällä 2006 Paradubicen, Hradec Královén ja České Budějovicen yliopistoissa.

EUROMOBIL 2

Ajankohta Kyselylomake Toteutus
joulukuu 2005 -tammikuu 2006 kyselylomake 2 EN-FR
kyselylomake 2 EN-RO
tarveanalyysi Portugalissa (ESELx) , Puolassa (Czestochowan yo), Ranskassa (Boerdeauxn yo) , Romaniassa (Bucharestin yo) ja Tšekissä (Charlesin yo Prahassa)
kevät 2006 kyselylomake 2 EN täydentävä kysely Tsekin tasavallassa (Pardubicen yo, Hradec Královén yo ja České Budějovicen yo)

 

sivun alkuun