Projekt > Analýza potřeb

ANALÝZA POTŘEB

Výsledky (anglicky) | Dotazník 1 | Krátký dotazník 1 | Dotazník 2

Oba programy Euromobil 1 a Euromobil 2 byly vyvinuty na základě analýzy potřeb, která byla provedena na začátku obou projektů v každé z devíti zemí, které se do projektu zapojily (EUROMOBIL 1, 2000-2001 > Dotazník 1, Krátký odtazník 1: Finsko, Německo, Velká Británie a Maďarsko; EUROMOBIL 2, 2005-2006 > Dotazník 2: Česká republika, Francie, Polsko, Portugalsko and Rumunsko).

Analýza potřeb byla provedena, abychom mohli navrhnout obsah programu. Průzkum jsme provedli prostřednictvím dotazníků, které jsme rozdali zahraničním stážistům. Dotazovali jsme se například na jejich znalost jazyka cílové země při příjezdu do ní, na jejich dojmy z hostitelské země, rozdíly ve způsobu studia v jejich domovské a hostitelské zemi nebo na slovní zásobu, kterou považují za důležitou.

V první fázi projektu EUROMOBIL byly použity jiné dotazníky v různých částech otázek. Dotazník byl několikrát revidován, aby bylo možné získat specifičtější informace o potřebách studentů (viz Vývoj analýzy potřeb).

Vývoj analýzy potřeb

Pilotní verze dotazníku byla nejprve vyvinuta ve finštině, němčině a angličtině, byla testována ve Finsku a poté upravena, aby bylo možné uspokojit specifické rysy účastnických zemí. Proto byly v prvním roce projektu použity mírně odlišné dotazníky v Německu (Jena), Finsku (Jyväskylä) a Maďarsku (Pécs). Na základě výsledků u Jeny byly provedeny menší úpravy v německé verzi a nový průzkum proběhl v Drážďanech na jaře 2001. Výsledky z těchto prvních důkladných analýz posloužily jako základ pro vyvinutí hrubé verze EUROMOBILu (znalostní úroveň: pokročilá nebo začátečnická; struktura: moduly a studijní situace).

Aby mohly být specifikovány potřeby, byl původní dotazník radikálně zkrácen. Byl rozdán v Německu, Velké Británii, Maďarsku a Finsku během druhého roku projektu. Ve Finsku si studenti mohli vybrat, zda budou dotazník vyplňovat ve finštině, angličtině nebo němčině. Výsledky tohoto průzkumu byly konkrétně využity při tvorbě aktivit v jazykovém kurzu a při návrhu obsahu sekce Je dobré vědět.

Velká Británie, která se připojila k projektu v jeho druhém roce, aplikovala schéma německého programu, tzn. znalostní úroveň (pokročilou) a základní strukturu (moduly a studijní situace). Ve Velké Británii byl použit pouze krátký dotazník. Různé barvy v dotaznících označují různé verze použité v jednotlivých zemích a v různých fázích vývoje dotazníku.

EUROMOBIL 1
Období Dotazník Použití
únor 2000 pilotní verze pilotní průzkum ve Finsku (Jyväskylä University)
jaro 2000 dotazník 1: zvláštnosti jednotlivých zemí analýza potřeb v Německu (Jena University), Finsku (Jyväskylä University) a v Maďarsku (Pécs University)
jaro 2001

mírně upravený dotazník 1 pro Německo

krátký dotazník 1

analýza potřeb v Německu (TU Dresden)

analýza potřeb ve Velké Británii (Bristol University)

podzim/zima 2001 krátký dotazník

doplňkový průzkum v Německu (FU Berlin), Maďarsku (Pécs University) a ve Finsku (Jyväskylä University a Joensuu University/Savonlinna)V druhé fázi projektu EUROMOBIL byl použit pouze mírně upravený dotazník z první fáze. Úpravy byly provedeny kolektivně šesti partnery EUROMOBILu 2, tzn. Českou republikou, Francií, Polskem, Portugalskem a Rumunskem a navíc Finskem, bývalým parterem a koordinátorem EUROMOBILu 1. (Účast finského partnera byla posouzena jako důležitá, aby byla zajištěna kontinuita a konzistence cílů a tvorby a využití zkušeností nabytých v EUROMOBILu 1.) Jednoduchý společný dotazník k provedení průzkumu analýzy potřeb byl vytvořen v EUROMOBILu2 s mírně odlišnou strukturou dotazníku z EUROMOBILu 1: řada otázek byla přeformulována a jejich pozice v dotazníku v rámci sekce posunuta, aby byl úkol respondentům usnadněn.

Anglická verze dotazníku byla také přeložena do francouzštiny a rumunštiny. Průzkum proběhl v České republice, Francii, Polsku, Portugalsku a Rumunsku od prosince 2005 do ledna 2006. V České republice proběhlo ještě druhé kolo v krajských univerzitách (Univerzita Pardubice, Univerzita Hradec Králové, Jihočeská Univerzita České Budějovice) v létě 2006.

EUROMOBIL 2
Období Dotazník Použití
prosinec 2005 - leden 2006

dotazník 2 EN-FR
dotazník 2 EN-RO

analýza potřeb v České republice (Univerzita Karlova in Praze, České vyskoé učení technické, Zemědělská univerzita), Francii (Univerzita Bordeaux), Polsku (Univerzita Czestochowa), Portugalsku (ESELx) a Rumunsku (Bukurešťská Univerzita)
jaro 2006 dotazník 2 EN

doplňovací průzkum v České republice (Univerzita Pardubice, Univerzita Hradec Králové, Jihočeská Univerzita České Budějovice)