Projekt > Partneři

PARTNEŘI

 

1999-2003: Finsko | Maďarsko | Německo | Velká Británie
2005-2007: Česká republika | Finsko | Francie | Polsko | Portugalsko | Rumunsko

__________________________________________________________________

Česká republika: Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova v Praze

Ústav má dlouholetou tradici a odbornou způsobilost v následujících oborech:

 • výuka moderních jazyků včetně češtiny jako cizího jazyka;
 • výuka přírodovědných předmětů v přípravných programech ke studiu na universitě;
 • metodologie výuky jazyků a přírodovědných předmětů;
 • vývoj a publikace učebních a zkušebních materiálů (jak tradičních, tak elektronických).

Ústav je zapojen do četných výzkumných a vývojových programů v národním i mezinárodním měřítku. Naši pracovníci se významně podíleli na popisu úrovní A1 a A2 pro češtinu jako cizí jazyk. Dále uvádíme současné projekty související s výukou jazyků, které probíhají za podpory  EU:

 • LEONARDO: SME in Dialogue - vývoj inovativních jazykově-vzdělávacích materiálů pro potřeby manažerů malých a středních podniků;
 • SOCRATES/GRUNDTVIG 2 (Learning Partnerships): CADAC - Communication and Development Across Cultures;
 • EQUAL – Human Step – vzdělávací aktivity pro minority a žadatele o azyl;
 • eEuroinclusion – vývoj celoevropské sítě jazykových center pro méně používané jazyky.
>>KONTAKT

 

Finsko: Centrum aplikované lingvistiky, Univerzita v Jyväskylä (koordinátor 1.fáze, partner 2.fáze)

Centrum aplikované lingvistiky je součástí Univerzity v Jyväskylä, ale má zároveň celonárodní působnost. Sféry zájmu našeho výzkumného ústavu zahrnují otázky jazyka, jeho použití a učení, které souvisejí jak se společností, tak s jednotlivci. Zabýváme se těmito otázkami jak z pohledu mateřského, tak cizího jazyka. Náš pohled na jazyk je společenský a interaktivní a k výzkumu přistupujeme multidisciplinárně.

Centrum aplikované lingvistiky podporuje a rozvíjí jazykové vzdělání

 • zkoumáním jazykové výuky a vzdělávání,
 • organizací doktorského programu v aplikované lingvistice,
 • publikováním výzkumných zjištění, zpráv a učebních materiálů,
 • poskytováním dalšího vzdělání na poli aplikované lingvistiky, zejména pro učitele jazyků,
 • vývojem, koordinací a organizací národních jazykových zkoušek (The National Certificate) a školením jazykových hodnotitelů,
 • účastí expertů v pracovních skupinách ustavených různými ministerstvy, universitami a ústavy terciárního vzdělávání a taktéž Finskou národní radou pro vzdělání,
 • aktivní účastí v debatách o otázkách týkajících se jazyka, jazykové výuky a učení a jazykové politiky.

Centrum aplikované lingvistiky má četné zkušenosti ve vedení projektů podporovaných finskou Akademií a v práci na EU projektech jak v roli koordinátora, tak partnera.

>>KONTAKT

Francie: Univerzita Michel Montaigne - Bordeaux 3

Tato instituce má dlouholetou tradici v odborné výuce a výzkumu následujících oborů:

 • Směr umění /literatura/ jazyky: umění; klasické jazyky; literatura a jazykověda; jazyky a civilizace; aplikované cizí jazyky
 • Směr společenské vědy: dějiny, dějiny umění, archeologie; geografie a prostředí; vědy o Zemi a životním prostředí, ekologie; informace a komunikace; dějiny filosofie a předávání vědy; filosofie.

Sekce výuky francouzštiny jako cizího jazyka v rámci Jazykovědného oddělení byla vytvořena před zhruba 20 lety. Poskytuje výuku na magisterské a doktorské úrovni studentům v oboru výuky francouzštiny jako cizího jazyka a zvláště v práci na projektech vývoje a evaluace multimediálních materiálů. V letech 1999 - 2002 tato sekce pořádala výuku 9 evropských jazyků pro stážisty z Bordeaux chystající se studovat v Dánsku, Finsku, Řecku, Maďarsku, Itálii, Nizozemí, Norsku, Portugalsku a Rumunsku. V letních měsících zde pravidelně probíhají vzdělávací kurzy v oboru integrace ITC do výuky jazyků pro evropské učitele jazyků.

Sekce výuky francouzštiny jako cizího jazyka má podobně jako Jazykovědné oddělení a další složky university četné mezinárodní kontakty v rámci evropských projektů a smluv o dvoustranné spolupráci. Členové lingvistické výzkumné skupiny TELANCO (Texts, Language, Cognition) publikují na témata syntax, výuka jazyků a jazyková politika. Tato skupina uspořádala v květnu 2006 mezinárodní konferenci pod názvem “The Language of ICT-mediated Communication” (Jazyk komunikace zprostředkované ICT).

>>KONTAKT


 

Maďarsko: Ústav jazyků, Lékařská fakulta Univerzity v Pécsi

Ústav nabízí výuku obecného a odborného jazyka v angličtině, němčině, francouzštině, latině a maďarštině. Kromě tvroby učebních materiálů zde vytvářejí také testy pro příslušné cizí jazyky. V letech 1999-2000 zde vyvinuli nový zkušební systém pro angličtinu a němčinu zvaný PROFEX. Tento systém je určen pro potřeby studentů lékařské fakulty v jejich budoucích profesích (např. lékaři, sestry, fyzioterapeuti, poradci pro výživu). Zkouška se provádí na všech lékařských fakultách v Maďarsku a Ústav jazyků koordinuje spolupráci jako státem akreditované zkušební centrum.

>>KONTAKT

 

Německo: Institut interkulturní komunikace (IIK e.V.), Berlín

Institut interkulturní komunikace je veřejná společnost, která podporuje mezinárodní vědeckou, kulturní a ekonomickou spolupráci mezi učiteli jazyků, studenty jazyků, odborníky na ekonomiku, studenty, vědci a jinými zájemci z Evropy či mimo ni. Institut provozuje několik jazykových škol v Bavorsku, Durynsku a Berlíně. Kromě výuky cizích jazyků se zaměstanci ústavu věnují také výzkumu dalších vzdělávacích metod na poli nových sdělovacích prostředků.

>>KONTAKT

 

Polsko: Vyšší škola managementu, Czestochowa

Vyšší škola managementu je soukromá vysoká škola založená roku 1995. Od počátku činnosti je jejím posláním výchova odborníků na vyšší úrovni, kteří získají znalosti a dovednosti potřebné k rozvoji své vlastní kariéry a cílevědomému budování moderního hospodářství.

Škola poskytuje výuku v oborech: Marketing a řízení (první a druhý stupeň), Pedagogická studia, Filologie, Ošetřovatelství, Informatika, Řízení a inženýring výroby (první stupeň) a dále postgraduální studium v oborech Pedagogika a Účetnictví.

Škola nabízí studentům zajímavé studijní obory, profesionální učitelský sbor, příjemné prostředí, příležitost účasti v mnohých evropských programech a také bohaté sportovní vyžití.

>>KONTAKT

 

Portugalsko: Escola Superior de Educaçäo de Lisboa

Lisabonská vyšší pedagogická škola (ESELx) je součástí Lisabonského polytechnického institutu. Zaměřuje se na výuku vychovatelů, učitelů a dalších pracovníků ve školství. Její cíle jsou v souladu se současným pojetím vysokého školství: teoretická a praktická výuka, výzkum a vývoj, společenská angažovanost.

Základním záměrem ESELx je poskytnout budoucím učitelům a vychovatelům solidní kurz základního vzdělání v oboru, vedoucí k získání kvalifikace. Zároveň ESELx nabízí specializované kurzy doplňujícího a celoživotního vzdělávání ve strategických oblastech vzdělávacího systému.

Výzkumná a rozvojová činnost, výměnné projekty s jinými institucemi doma a v zahraničí, umělecké a kulturní podniky, debata a sdílená reflexe vědeckých a pedagogických témat, zapojení do místního dění - to vše je nezbytnou součástí života školy.

>>KONTAKT

 

Rumunsko: Fakulta filosofie a Fakulta matematiky a informatiky, Univerzita v Bukurešti

Univerzita v Bukurešti se nachází v hlavním městě Rumunska, což je živé multikulturní město s 2 milióny obyvatel, o kterých je známo, jak jsou přátelští, vstřícní a dobře naladění.

Vzhledem ke své 140 let trvající prestižní tradici je tato univerzita skvělým místem pro každého studenta, který chce zahájit prominentní kariéru nebo v ní pokračovat. Staré dobré tradiční vzdělání je to, co tato univerzita stále nabízí. Náš profil zahrnuje přírodní a humanitní obory: více než 70 programů vedoucích k získání prvního titulu, od tradičních práv, dějin, teologie, filosofie k novějším informačním technologiím, ekologii, genetice, politickým vědám, vědám o komunikaci a vztazích s veřejností atd. Vyučujeme více než 25 jazyků a některé z našich studijních programů jsou v angličtině a ve francouzštině.

Naše katedry se zapojují do programu studentské mobility Erasmus od roku 1998 a sjinými evropskými univerzitami jsme zatím vyměnili přes 1500 studentů na jedno- či dvousemestrální pobyty.

>>KONTAKT


 

Velká Británie: Ústav germanistických studií, Univerzita v Bristolu

Kromě výuky němčiny jako cizího jazyka pořádá ústav také kurzy anglické literatury a komunikativních dovedností v angličtině pro výměnné studenty v Bristolu. Ústav má mnohaleté zkušenosti s výměnnými pobyty v rámci programu Socrates/Erasmus a s bilaterálními smlouvami s universitami v Německu (Mainz, Hannover, Heidelberg, Germersheim, Marburg). Hlavní důraz je kladen na rozvoj počítačové podpory výuky cizích jazyků.

>>KONTAKT